Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Bystrzycy Kłodzkiej

Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

Sprawy - przyjmowanie i załatwianie

 

Zasady przyjmowania podań, sposoby rozpatrywania spraw

Zasadniczym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1101 ze zm.).

Osoba zainteresowana może wnieść podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie, skargę) osobiście, w formie pisemnej lub ustnie, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę e-mail: dyrektor@bibliotekabystrzyca.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00


 

Postępowanie administracyjne może się również rozpocząć z urzędu.

Dyrektor biblioteki ma obowiązek poinformować w sposób szczegółowy o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie praw i obowiązków. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, osoba zainteresowana powinna zwrócić się o wyjaśnienia do dyrektora lub osoby zajmującej się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany pracownik biblioteki nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Działania dyrektora powinny być tak ukierunkowane, aby zainteresowana osoba nie poniosła szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.


 

 

Kolejność oraz terminy załatwiania spraw

Sprawy są rozpatrywane według daty wpływu. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, organ powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas organ ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. Na nieterminowe załatwienie sprawy strona może wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia.

Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego (np., jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany) albo z przyczyn niezależnych od organu. Organ powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Załączniki:

Zasady przyjmowania podań

Utworzono dnia 23.09.2021, 13:02

Informacje

Liczba wyświetleń: 411
Utworzono dnia: 09.04.2021

Historia publikacji

  • 23.09.2021 13:03, Robert Duma
    Edycja strony: Sprawy - przyjmowanie i załatwianie
  • 23.09.2021 13:02, Robert Duma
    Dodanie załącznika: Zasady przyjmowania podań
  • 12.05.2021 19:06, Robert Duma
    Edycja strony: Sprawy - przyjmowanie i załatwianie