Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Bystrzycy Kłodzkiej

Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

Regulamin korzystania z usług BPMiG

 01.01.2015

REGULAMIN
korzystania z usług
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY

BYSTRZYCA KŁODZKA

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Prawo do korzystania z biblioteki ma każda osoba, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.

 2. W BPMiG wypożyczanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się w systemie MAK+. Rejestracja czytelnika wymaga podania nr PESEL. Odmowa skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia na zewnątrz zbiorów biblioteki.

 3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:

  1. nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,

  2. wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

  3. uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

  4. usługi bibliograficzne i niektóre usługi informacyjne,

  5. sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),

  6. kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

  7. w formie kaucji - za wypożyczone materiały biblioteczne.

 4. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikami zatwierdzonymi przez Dyrektora BPMiG Bystrzyca Kł.

 5. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu w czytelniach oraz wypożycza poza bibliotekę.

 6. Godziny otwarcia i dane dotyczące poszczególnych filii zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

 7. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć filie na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

 8. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczane na stronie www.biblioteka.bystrzyca.pl, portalach społecznościowych - facebook oraz na tablicy ogłoszeń biblioteki.

 9. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów.

 10. Odmawia się świadczenia usług bibliotecznych osobie nietrzeźwej, a także pod wpływem środków odurzających.

 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez użytkownika bez nadzoru.

 12. Z biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych placówki.


 

Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki

§ 2

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki ma charakter powszechny - mogą korzystać wszyscy obywatele.

 2. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  a) okazać dowód osobisty

  b) podać nr PESEL
  c) podpisać kartę zobowiązań wygenerowaną w systemie MAK+ i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
  Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
  Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.

 3. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Dane osobowe są gromadzone w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania regulaminu korzystania z usług oraz w celach statystycznych i badawczych.

 4. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 5. Czytelnik rezygnujący z usług biblioteki ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji czytelników, a biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki..

 6. Czytelnik na prawo zgłaszania do dyrekcji biblioteki uwag, propozycji, wniosków, zażaleń w formie ustnej lub pisemnej. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udziela się w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.

Odpowiedzialność czytelnika za wypożyczone
materiały biblioteczne

§ 3

 1. Czytelników obowiązuje:

  1. troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania uwag na marginesach, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu itp.

  2. ochrona wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,

  3. sprawdzenie stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia, np. podkreślenia, wyrwane strony, pęknięcia, zarysowania itp. należy zgłosić bibliotekarzowi, który jest zobowiązany do ich odnotowania w uwagach odnoszących się do wypożyczanej/udostępnianej jednostki zbioru. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio odpowiada czytelnik dokonujący zwrotu.

 2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany:

  1. odkupić takie same lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne o nie mniejszej wartości i przydatne bibliotece,

  2. jeśli odkupienie jest niemożliwe czytelnik płaci ekwiwalent pieniężny, ustalany każdorazowo przez bibliotekarza, w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału,

  3. jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonych materiałów, czytelnik ponosi jej koszty.

 3. Czytelnik ponosi dodatkowo koszty oprawy, jeśli zgubiony/uszkodzony materiał posiadał oprawę introligatorską lub inną oraz koszt kodu kreskowego.

 4. W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła czytelnik odkupuje taką samą część lub całość dzieła.

 5. Jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (np. pożar, kradzież, powódź), biblioteka może odstąpić od odszkodowania na pisemny wniosek czytelnika, uzupełniony dokumentem wystawionym przez uprawniony organ.

 6. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów w terminach określonych ( jeden miesiąc )

 7. Za niedotrzymanie terminu zwrotu naliczane są opłaty

  1. opłata w wysokości 0,10 zł. od woluminu za każdy dzień zwłoki.

 8. Czytelnicy, którzy udostępnili bibliotece adres swojej poczty elektronicznej będą otrzymywać powiadomienie o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów wygenerowany przez system Mak+.

 9. Biblioteka wysyła pocztą tradycyjną wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące czytelników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekuna prawnego. Za wysłanie upomnienia czytelnik ma obowiązek uiszczenia opłaty pokrywającej koszty przesyłki.

 10. Wobec czytelników, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiązują się z zobowiązań określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

Załączniki:

Regulamin korzystania z usług BPMiG

Utworzono dnia 12.05.2021, 18:48

Informacje

Liczba wyświetleń: 359
Utworzono dnia: 12.05.2021
Dokument wprowadził:
Robert Duma
Dokument opublikował:
Robert Duma
Dokument wytworzył:
Robert Duma
Wytworzono:
01.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Dyrektor BPMiG

Historia publikacji

 • 14.05.2021 12:24, Robert Duma
  Edycja strony: Regulamin korzystania z usług BPMiG
 • 12.05.2021 19:31, Robert Duma
  Edycja załącznika: Regulamin korzystania z usług BPMiG
 • 12.05.2021 18:49, Robert Duma
  Edycja strony: Regulamin korzystania z usług BPMiG