Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Bystrzycy Kłodzkiej

Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

Organizacja

Organizacja podmiotu

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza Biblioteką i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Dyrektor Biblioteki kieruje całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

3.1. Dyrektora powołuje Burmistrz w drodze konkursu.
3.2. Burmistrz odwołuje dyrektora po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w bibliotece oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
3.3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora wykonuje Burmistrz.

4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz
3) zarządzanie majątkiem Biblioteki
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników
5) wydawanie zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych
6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności
8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych

5.Biblioteka prowadzi filie biblioteczne, służące zaspokajaniu potrzeb czytelników, zlokalizowane w: Gorzanowie, Starej Łomnicy, Wilkanowie, Międzygórzu, Idzikowie, Długopolu Zdrój, filii miejskiej – Osiedle Szkolne.

6. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

7.Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, rady społeczne, stowarzyszenia powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 171
Utworzono dnia: 27.05.2019

Historia publikacji

  • 29.05.2019 13:52, Robert Duma
    Edycja strony: Organizacja
  • 27.05.2019 11:24, Robert Duma
    Dodanie strony: Organizacja