Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Bystrzycy Kłodzkiej

Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

Regulamin organizacyjny BPMiG

Regulamin Organizacyjny

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka zwana dalej Biblioteką działa na podstawie :

Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, z 1997 r.)

Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami)

Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkie jest Statut nadany Uchwałą Nr XIV/102/99 Rady Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 1999 r.

2. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania komórek organizacyjnych, podstawowe obowiązki pracowników.

 

II. Organizacja Biblioteki

 1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, wchodzącą w skład sieci bibliotecznej.

 2. Biblioteka posiada osobowość prawną, która uzyskała z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

 3. Dyrektor kieruje działąlnością biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi za nią odpowiedzialność.

 4. Dyrektor zatrudnia pracowników działalności merytorycznej, administracyjnej oraz obsługi. W Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.

 5. Siedziba Biblioteki znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 16.

III. W skład Biblioteki wchodzą następujące agendy organizacyjne:

 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych

 2. Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży

 3. Czytelnia

 4. Pracownia Regionalna

 5. Pracownia Komputerowa

 6. Filia Miejska (na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kł.)

 7. Filie wiejskie:

-Filia w Długopolu Zdroju

-Filia w Gorzanowie

-Filia w Międzygórzu

-Filia w Starej Łomnicy

-Filia w Idzikowie (zawieszona działalność)

-Filia w Wilkanowie

 1. Introligatornia

 2. Dział administracyjny

 3. Księgowość

 4. Informatyk

 5. Obsługa (sprzątaczka)

 

IV. Zakres i działania Dyrektora

 

1. Dyrektor sprawuje nadzór nad Biblioteką, ponosi odpowiedzialność za jej majątek, politykę finansową i działalność, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz; współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty i kultury.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

3. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

- kierowanie całokształtem działalności Biblioteki zgodnie z zadaniami statutowymi,

- występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla działalności Biblioteki,

- opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Biblioteki,

- prowadzenie racjonalnej gospodarki; kontrola prawidłowości wykorzystania środków budżetowych,

- zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,

- przydzielanie spraw i czynności pracownikom,

- zapewnienie właściwych warunków pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

4. W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych do zadań Dyrektora należy w szczególności:

- podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

- planowanie inwestycji i prowadzenie remontów,

- zaopatrywanie Biblioteki w sprzęt i materiały,

- rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników oraz użytkowników Biblioteki.

5. W zakresie zadań dotyczących polityki kadrowej do Dyrektora należy:

- załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników,

6. Dyrektor może upoważnić innych pracowników do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć nie określonych niniejszym Regulaminem.

7. Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w trakcie jego nieobecności zastępuje pracownik biblioteki w zakresie powierzonych uprawnień.

IV. Zakres działania Głównego Księgowego

1. Dyrektor Biblioteki zgodnie z art. 54 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) powierza Głównemu Księgowemu obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie gospodarki finansami Biblioteki. Główny Księgowy podlega Dyrektorowi.

2. Do zadań Głównego Księgowego należy:

- prowadzenie księgowości i rachunkowości zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury,

- wykonywanie dyspozycji środkami publicznymi,

- organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

- przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych,

- opracowywanie planów finansowych Biblioteki,

- sporządzanie listy płac oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,

- załatwianie pracowniczych spraw ubezpieczeniowych, rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem.

 

V. Zakres działania Wypożyczalni oraz Filii wiejskich

 

1. W zakresie gromadzenia, opracowywania i ochrony zbiorów należy:

- dobór materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia podyktowanym potrzebami środowiska czytelniczego

- uzupełnianie zbiorów Biblioteki drogą zakupu,

- ewidencja sumaryczna i szczegółowa zbiorów,

- wycofywanie materiałów nieaktualnych i zaczytanych,

- uzgadnianie z Głównym Księgowym stanów ilościowo-wartościowych zbiorów, przynajmniej raz w roku,

- opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami,

- wprowadzanie opisów do bazy komputerowej,

- ochrona i bieżąca konserwacja zbiorów.

 2. W zakresie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej:

 • rejestracja czytelników, (w systemie MAK+) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych – prezencyjne i na zewnątrz,

 • dostarczanie książek czytelnikom chorym i niepełnosprawnym

 • organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,

 • prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek,

 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych oraz ich ewidencja.

 3. W zakresie promocji i upowszechniania czytelnictwa:

- propagowanie zbiorów Biblioteki oraz zakresu i rodzaju świadczonych usług w szczególności poprzez opracowywanie informacji dla lokalnej prasy, itp.;

 • prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji, przygotowywanie materiałów do wystawek bibliotecznych organizowanych w Bibliotece i jej filiach,

 • organizowanie konkursów, spotkań autorskich, warsztatów itp w zakresie kultury, animacji, informacji i edukacji

- sporządzanie sprawozdań rocznych GUS,

- prowadzenie postępowania mającego na celu zwrot materiałów bibliotecznych od czytelników,

- wykonywanie usług ksero. 

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki:

Regulamin organizacyjny

Utworzono dnia 23.09.2021, 12:45

Informacje

Liczba wyświetleń: 381
Utworzono dnia: 12.05.2021
Dokument wprowadził:
Robert Duma
Dokument opublikował:
Robert Duma
Dokument wytworzył:
Robert Duma
Wytworzono:
02.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Dyrektor BPMiG

Historia publikacji

 • 23.09.2021 13:33, Robert Duma
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny BPMiG
 • 23.09.2021 13:11, Robert Duma
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny BPMiG
 • 23.09.2021 12:45, Robert Duma
  Dodanie załącznika: Regulamin organizacyjny